Easy mandarin dialog each day, during your China travel <27>: **去西藏**high altitude sickness during travel

Post by Flora Wu

A tip for travel to Tibet

Tibet is a plateau region with the highest altitude on the earth.  It’s not difficult to booking flight tickets to Lhasa from other cities in China. Maybe flights save time for the travelers. But I perfer to recommend you to go there by train. Because most of the new comers can not adapt a sudden altitude changing from severl hundred meters to a 3 km level in just 2 hours. Many people stay in hospitals for several days after their arriving.

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary

Structure
汉字
Pinyin Pronunciation Meaning
phrase 下午好 xia4 wu3 hao3 sia wu how good afternoon
word 请教 qing3 jiao4 tsing jiau consult, ask for advice
word 下个月 xia4 ge1 yue4 sia ge yue next month
word 准备 zhun3 bei4 drun bay prepare
word 西藏 xi1 zang4 si dzung Tibet
word 旅行 lv3 xing2 lyu sing travel, tour, trip
word 城市 cheng2 shi4 cheng shr city
word 拉萨 la1 sa4 la sa Lhasa, capital of Tibet
word 航班 hang2 ban1 hung ban flight
word 成都 cheng2 du1 cheng du Chengdu, capital of Sichuan
word 出发 chu1 fa1 true fa set out
word 机票 ji1 piao4 ji piau flight ticket
word 1000元 yi1 qian1 yuan2 E tsian yuan one thousand yuan
word 多久 duo1 jiu3 dwo jiu how long
word 一般 yi1 ban1 E ban generally, usually, in common
word 小时 xiao3 shi2 siau shr hour
phrase 第一次去 di4 yi1 ci4 qu4 D E cr tree go somewhere for the first time
word 必须 bi4 xu1 B she have to
word 提醒 ti2 xing3 T sing remind
word 高原反应 gao1 yuan2 fan3 ying4 gau yuan fan ing high altitude sickness, high altitude disease
word 除非 chu2 fei1 true fay unless
word 几小时 ji3 xiao3 shi2 ji siau shr several hours
word 适应 shi4 ying4 shr ing adapt to, fit
word 海拔 hai3 ba2 high ba altitude
word 环境 huan2 jing4 hwan jing surrounding, environment
word 3000米 san1 qian1 mi3 san tsian mi three thousand meters,3 km
word 以上 yi3 shang4 E shung more than, higher than
word 火车 huo3 che1 hwo che train
phrase 更好 …geng4 hao3 …geng how it’s better…
word 虽然 sui1 ran2 swi ran though
word jiu3 jiu for a long time
word 沿途 yan2 tu2 yan tu on route
word 欣赏 xin1 shang3 sin shung appreciate, enjoy, admire
word 高原 gao1 yuan2 gau yuan plateau
word 风光,风景 feng1 guang1, feng1 jing3 feng gwung, feng jing scenery, sightseeing
sentence 如果时间允许。 ru2 guo3 shi2 jian1 yun3 xu3 ru gwo shr jian yun she if sb. have enough time
phrase 不错的选择 bu1 cuo4 de1 xuan3 ze2 bu cwo de shyuan dze good choice
word 讨论 tao3 lun4 tau lun discuss
sentence 感谢你告诉我这些。 gan3 xie4 ni3 gao4 su4 wo3 zhe4 xie1 gan sie ni gau su wo dre sie Thanks for what you told me.

Dialogue Content

Albert: 下午好,Bell先生。
Pinyin: xia wu hao, Bell xian sheng.
Spelling: sia wu how, Bell sian sheng
Meaning: Good afternoon, Mr. Bell.

Bell: 你好,Albert。我有件事想要请教你。我下个月准备去西藏旅行,请问哪个城市有去拉萨的航班?
Pinyin: ni hao, Albert. wo you jian shi xiang yao qing jiao ni. wo xia ge yue zhun bei qu xi zang lv xing, qing wen na ge cheng shi you qu la sa de hang ban?
Spelling: ni how, Alert. wo yo jian shr siang yau tsing jiau ni. wo sia ge yuer drun bay tree si dzung lyu sing,  tsing wen na ge cheng shr yo tree la sa de hung ban?
Meaning: Hello Albert. I want to consult you a question. I am preparing travel to Tibet next month. Could you tell me from which city I could take a flight to Lhasa?

Albert:  成都有很多去拉萨的航班,您可以从成都出发。机票价格大概1000元左右。
Pinyin: cheng du you hen duo qu la sa de hang ban,  nin ke yi cong cheng du chu fa.  ji piao jia ge da gai yi qian yuan zuo you.
Spelling: cheng du you hen dwo tree  la sa de hung ban,  nin ke E cong cheng du true fa. ji piau jia ge da guy E tsian yuan zwo yo.
Meaning: There are a lot of flights from Chengdu to Lhasa. You could set out from Chengdu. The price of a flight ticket is about 1000 yuan.

Bell: 多久能到?
Pinyin: duo jiu neng dao?
Spelling: dwo jiu neng dau?
Meaning: how long does the flight take?

Albert: 一般是2个小时。您是第一次去那里吗?
Pinyin: yi ban shi 2 ge xiao shi.  nin shi di yi ci qu na li ma?
Spelling: E ban shr er ge siao shr.  nin shr D E cr tress na li ma?
Meaning: Generally 2 hours.  Is it the first time you go there?

Bell: 是的。我和我的家人一起去那里度假。我们都是第一次去西藏。
Pinyin: shi de. wo he wo de jia ren yi qi qu na li du jia. wo men dou shi di yi ci qu xi zang.
Spelling: shr de. wo her wo de jia ren E tsi tree na li do jia.  wo men dou shr D E cr tree si dzung.
Meaning: Yes. I will have my vacation there with my family. All of us go there for the first time.

Albert: 那我必须提醒您,坐飞机去西藏,可能会有高原反应。除非您的身体能在几个小时内适应海拔3000米以上的环境。
Pinyin: na wo bi xu ti xing nin, zuo fei ji qu xi zang, ke neng hui you gao yuan fan ying. chu fei nin de shen ti bi xu zai ji ge xiao shi nei shi ying hai ba san qian mi yi shang de huan jing.
Spelling: na wo B she ti sing nin, zwo fay ji tree si dzang, ke neng hwi yo gau yuan fan ing. true fay nin de shen T neng dzai dzi siau shr nei shr ing high ba san tsian mi E shung de hwan jing.
Meaning: But I have to remind you, if you went to Tibet by air, it’s easy to get a high altitude sickness, unless your body could adapt the surrounding of altitude higher than 3000 meters in several hours.

Bell: 谢谢你的提醒. 如果坐火车去会不会更好?
Pinyin: xie xie ni de ti xing. ru guo zuo huo che hui bu hui geng hao?
Spelling: sie sie ni de T sing. ru gwo zwo hwo che tree hwi bu hwi geng hau?
Meaning: Thanks for your reminding. How about go there by train?

Albert: 是的。坐火车从成都到拉萨大约需要两天。虽然有点儿久,但是有利于身体适应高原环境,而且您可以沿途欣赏高原的风光。如果时间允许,是不错的选择。
Pinyin: shi de. zuo huo che cong cheng du dao la sa da yue xu yao liang tian. sui ran you dian er jiu, dan shi you li yu shen ti shi ying gao yuan huan jing. er qie nin ke yi yan tu xin shang gao yuan de feng guang. ru guo shi jian yun xu, shi bu cuo de xuan ze.
Spelling: shr de. zwo hwo che cong cheng du dau la sa da yuer she yau liung tian. swi ran yo dian jiu, dan shr yo li yu shen T shr ing gau yuan hwan jing , er tsie nin ke E yan tu sin shung gau yuan de feng guang. ru gwo shr jian yun she, shr bu cwo de shyuan dze.
Meaning: Yes. It takes about 2 days from Chengdu to Lhasa by train. Though the time is longer, it’s better for your body to adapt the high altitude surrounding. You also can enjoy the scenery of the plateau on the route. If you have enough time, it’s a good choice.

Bell: 好的,我想我需要和我太太讨论一下。非常感谢你告诉我这些。
Pinyin: hao de, wo xiang wo xu yao he wo tai tai tao lun yi xia. fei chang gan xie ni gao su wo zhe xie.
Spelling: how de, wo siung wo she yau her wo tai tai tau lun E sia. fay chung gan sie ni gau su wo dre sie.
Meaning:  Ok, I think I should discuss it with my wife first. Thanks a lot for what you have told me.

 

 

This entry was posted in One tip of easy mandarin course each day. And share to everyone.. Bookmark the permalink.

One Response to Easy mandarin dialog each day, during your China travel <27>: **去西藏**high altitude sickness during travel

  1. Marthen says:

    The sex and pizza piuckp line does work, just make sure you are sitting in a bmw when you say it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *