Easy mandarin dialog each day, during your China travel <26>: **登机**go where by air

Post by Flora Wu

Vocabulary

Structure
汉字
Pinyin Pronunciation Meaning
phrase 早上好 zao3 shang4 hao3 dzau shung how good morning
phrase 你准备好 ni3 zhun3 bei4 hao3… ni drwen bay how… are you ready for…
word 出发 chu1 fa1 chu fa set out, start off, leave for
word 现在 xian4 zai4 sian dzai now
word 机场 ji1 chang3 ji chung airport
phrase 半个小时 ban4 ge4 xiao3 shi2 ban ge siao shr half an hour
word 规定 gui1 ding4 gwi ding regulation,rule, formulate
word 乘客 cheng2 ke4 cheng ke passenger(s)
word 必须 bi4 xu1 bi she must, should, have to
word 起飞 qi3 fei1 tsi fay take off
word 前,提前 …qian2, ti2 qian2 …tsian2, ti tsian before, ahead
word 登机 deng1 ji1 deng ji get on the plane, flight check in
word 到达 dao4 da2 dau da arrive, reach, get to
word 那儿 na4 er2 na er there
word 行李 xing2 li3 sing li luggage
phrase 额外收费 e2 wai4 shou1 fei4 ur why shou fay cost more, additional charge
word 经济舱 jing1 ji4 cang1 jing ji cung economy class cabin
word 座位 zuo4 wei4 zwo way seat(s)
word 允许 yun3 xu3 yun she allow
word 免费 mian3 fei4 mian fay free, for free
word 携带 xie2 dai4 sie die carry, carry with
word 千克/公斤 qian1 ke4 / gong1 jin1 tsian ke / gong jin kilogram, km
word 包含 bao1 han2 bau han include
phrase 随身行李 sui2 shen1 xing2 li3 swi shen sing li hand luggage
phrase 托运行李 tuo1 yun4 xing2 li3 tuo yun sing li checked luggage
word 超重 chao1 zhong4 chau drong over the weight, additional weight
word mei3 may every, each
word 相当于,等于 xiang1 dang1 yu2 siung down yu be equal to
word 机票 ji1 piao4 ji piau air ticket(s)
word 1.5% bai3 fen1 zhi1 yi1 dian3 wu3 buy fen zhr E dian wu 1.5 percents
word 检查 jian3 cha2 jian cha check, have a check
word 护照 hu4 zhao4 hu drau passport
word 然后 ran2 hou4 ran hole then

Dialogue Content

Guide: 早上好, Mike. 你准备好出发了吗?
Pinyin: zao shang hao, Mike. ni zhun bei hao chu fa le ma?
Spelling: dzau shung hau, Mike. ni drwen bay hau chu fa le ma?
Meaning: Good morning, Mike. Are you ready for departure?

Mike: 是的。我们现在就去机场吗?
Pinyin:  shi de. wo men xian zai jiu qu ji chang ma?
Spelling: shr de. wo men sian dzai jiu tree ji chung ma?
Meaning: Yes. Should we leave for the airport now?

Guide: 半个小时后出发。机场规定乘客必须在起飞前半小时登机,所以我们至少提前一个半小时到达那儿。
Pinyin: ban xiao shi hou chu fa. ji chang gui ding cheng ke bi xu zai qi fei qian ban xiao shi deng ji, suo yi wo men zhi shao ti qian yi xiao shi dao da na er.
Spelling: ban siao shr hole chu fa. ji chung gwi ding cheng ke bi xu dzai tsi fay tsian ban siao shr deng ji, swo E wo men zhr shau ti qian E siao shr dau da na er.
Meaning: We’re going to set out half an hour later. As a regulation of the airport, passengers should check in a half hour before the plane take off. So we must get there one and a half hours before the time.

Mike: 好的。我的行李比较多,是不是需要额外收费?
Pinyin: hao de. wo de xing li bi jiao duo, shi bu shi xu yao e wai shou fei?
Spelling: how de. wo de sing li bi jiau dwo. shr bu shr she yau ur why shou fay?
Meaning: Ok.  I have quite a lot luggages. Should it cost more?

Guide: 经济舱的座位允许乘客免费携带25千克的行李。包含5千克随身行李和20千克托运行李。如果行李超重,就需要额外收费。
Pinyin:  jing ji cang de zuo wei yun xu cheng ke mian fei xie dai er shi wu qian ke de xing li. bao han wu qian ke sui shen xing li he er shr qian ke tuo yun xing li. ru guo xing li chao zhong, jiu xu yao e wai shou fei.
Spelling: jing ji cung de zwo way yun she cheng ke mian fay sie die er shr wu tsian ke de sing li. bao han wu tsian ke sui shen sing li her er shr tsian ke tuo yun sing li. ru gwo sing li chau drong, jiu she yau ur why shou fay.
Meaning: For economy class seats, a passenger is allowed to carry 25 km of luggage for free, including 5 km hand luggage and 20 km checked luggage. If your luggage exceed the limitation, you will be charged more.

Mike: 行李超重怎么收费?
Pinyin: xing li chao zhong zen me shou fei?
Spelling: sing li chau drong dzen me shou fay?
Meaning: How about the price for additional luggage?

Guide: 每千克的费用相当于机票价格的1.5%。
Pinyin: mei qian ke de fei yong xiang dang yu ji piao jia ge de bai fen zhi yi dian wu.
Spelling: may tsian ke de fay yong siang down yu ji piau jia ge de buy fen zhr yi dian wu.
Meaning: It’s charged 1.5% of your air ticket price for each kilogram.

Mike: 明白了。我再检查一下机票和护照,然后就出发把。
Pinyin: ming bai le. wo zai jian cha yi xia ji piao he hu zhao, ran hou jiu chu fa ba.
Spelling: ming buy le. wo dzai jian cha E sia ji piau he hu drau, ran hou jiu chu fa ba.
Meaning: I get it. Let me check the ticket and passport again. Then we go.

 

This entry was posted in One tip of easy mandarin course each day. And share to everyone.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *