Easy mandarin dialog each day, during your China travel <20>: **点菜** order dishes in a restaurant

Post by Flora Wu

Pronunciations & meanings

Structure
Mandarin (汉字)
Pinyin Pronunciation Meaning
phrase 欢迎光临 huan1 ying2 guang1 lin2 hwan ing gwung lin welcome (to here)
phrase 请坐 qing3 zuo4 tsing zwo please have seats
word 这边 zhe4 bian1 dre bian here
word 推荐 tui1 jian4 twi jian recommend, suggest
word 有特色的 you3 te4 se4 de1 yo te sir de featured, characteristic
word 菜,菜肴 cai4, cai4 yao2 tsai,tsai yaw dish, cuisine
sentence 菜单 cai4 dan1 tsai dan menu
phrase 东坡肉 dong1 po1 rou4 dong po row Dongpo braised pork
word 剁椒鱼头 duo4 jiao1 yu2 tou2 dwo jiaw yu tole Steamed fish head with diced hot red peppers
word 宫保鸡丁 gong1 bao3 ji1 ding1 gong bau ji ding Spicy diced chicken with peanuts
word 青菜,蔬菜 qing1 tsai4, shu1 tsai4 tsing tsai, shu tsai vegetable
word 罗宋汤 luo2 song4 tang1 lwo song tung borsch soap
phrase 本店的 ben3 dian4 de1 ben dian de our restaurant/shop
word 店,餐馆,餐厅 dian4, can1 guan3, can1 ting1 dian, tsan guan, tsan ting restaurant, dinning room
word 招牌菜 zhao1 pai2 cai4 drau pie tsai signature dish
word 而且,并且 er2 qie3, bing4 qie3 er tsie, bing tsie and, additional
word 现在 xian4 zai4 sian dzai for now, recently
word 打折,打特价 da3 zhe2, da3 te4 jia4 da dre, da te dria at a discount
word 一份,一盘,一碟 yi1 fen4, yi1 pan2, yi die2 E fen, E pan, E dier a dish of, helping
word 太太,老婆,妻子 tai4 tai4, lao3 po2, qi1 zi3 tie tie, lau po, tsi dz wife
phrase 很喜欢, 非常喜欢 hen3 xi3 huan1 hen si hwan like..very much
word 鱼,鱼肉 yu2, yu2 rou4 yu, yu role fish
phrase 卖得不错 mai4 de1 bu1 cuo4 my de bu cwo sold good
sentence 您来一份吗? nin2 lai2 yi1 fen4 ma? nin lie E fen ma Do you like a helping?
word 辣,辛辣 la4, xin1 la4 la, sin la hot, spicy
word 适合 shi4 he2 shr her fit for
word 孩子/孩子们 hai2 zi3/hai2 zi3 men2 high zr/high zr men child/children
phrase 还是… hai2 shi4 high shr I prefer..
phrase 没问题 mei2 wen4 ti2 may wen ti no problem
word 另外 ling4 wai4 ling why lastly, others
word 需要 xu1 yao4 she yaw need
word 酒水/饮料 jiu3 shui3/yin3 liao4 jiu shwi/in liaw drinks
word 一壶 yi1 hu2 E hu a pot of
word 茶,茶水,茶叶 cha2, cha2 shui3, cha2 ye4 cha,cha shwi,cha ye tea
sentence 请稍等 qing3 shao1 deng3 tsing shau deng please wait for a while
phrase 您要的,您买的 nin2 yao4 de1, nin2 mai3 de1 nin yaw de, nin my de what you ordered/bought
phrase 马上就来 ma3 shang4 jiu4 lai2 ma shung jiu lie be coming soon, be ready soon

Dialogue Content

Listen to the dialogue from Matthew Montgomery
Ordering at restaurant – Matthew Montgomery

Waitor:  欢迎光临!请这边坐
Pinyin:  huan ying guang lin ! qing zhe bian zuo.
Spelling: hwan ing gwung lin ! tsing dre bian zwo
Meaning:  Welcome ! Please have seats here.

Lee: 你能推荐一些有特色的菜给我们吗?
Pinyin: ni neng tui jian yi xie you te se de cai gei wo men ma?
Spelling: ni neng twi jian E sie yo te sir de tsai gay wo men ma?
Meaning:  Any dish you would recommend?

Waitor:  先生,这是菜单。我推荐A20号东坡肉。这是本店的招牌菜,而且现在打特价。
Pinyin:  xian sheng, zhe shi cai dan. wo tui jian A20 hao dong po rou. zhe shi ben dian de zhao pai cai, er qie xian zai da te jia.
Spelling: sian sheng, dre shr tsai dan. wo twi jian A er shr how dong po row. dre shr ben dian de drau pie tsai, er tsie sian dzai da te dria.
Meaning:  Here is the menu, sir. I recommend the No. A20 Dongpo braised pork. It’s the signature dish of our restaurant, and include a special discount now.

Lee: 好的,来一份东坡肉。我太太很喜欢吃鱼。你有好的建议吗?
Pinyin: hao de, lai yi fen dong po rou. wo tai tai hen xi huan chi yu. ni you hao de jian yi ma?
Spelling: how de, lie E fen dong po row. wo tie tie hen si hwan chr yu. ni yo how de jian E ma?
Meaning: Ok, A dish of Dongpo braised pork please.  My wife likes fish very much. Do you have good recommendation?

Waitor:  B15号剁椒鱼头卖得不错, 您来一份吗?
Pinyin: B shi wu hao duo jiao yu tou mai de bu cuo. nin lai yi fen ma?
Spelling: B shr wu how dwo jiaw yu tole my de bu cwo. nin lie E fen ma?
Meaning: The No. B15 Steamed fish head with diced hot red peppers sold good. Do you like a helping?

Lee: 不。这太辣了,不太适合我的孩子们。还是来A16的糖醋鲤鱼吧。
Pinyin:  bu. zhe tai la le, bu tai shi he wo de hai zi men. hai shi lai A16 de tang cu li yu ba.
Spelling: bu. dre tie la le, bu tie shr her wo de high dz men. high shr lie A shr liu de tung tsu li yu ba.
Meaning: No. It’s too hot and not fit for my children. I prefer a dish of No.A16,Fried carp with sweet and sour sauce.

Waitor: 好的。
Pinyin: hao de.
Spelling: how de.
Meaning: Ok.

Lee: 另外来一份宫保鸡丁,一份青菜和一份罗宋汤。
Pinyin: ling wai lai yi fen gong bao ji ding, yi fen qing tsai he yi fen luo song tang.
Spelling: ling why lie E fen gong bau ji ding, E fen tsing tsai he E fen lwo song tung.
Meaning: Lastly, Spicy diced chicken with peanuts, vegetable and borsch soap please.

Waitor: 没问题。需要酒水或者饮料吗?
Pinyin: mei wen ti. xu yao jiu shui huo zhe yin liao ma?
Spelling: may wen ti. syu yaw jiu shwi hwo dre in liaw ma?
Meaning: No problem. Do you need drinks?

Lee: 不用,请给我们来一壶茶。
Pinyin: bu yong, qing gei wo men lai yi hu cha.
Spelling: bu yong, tsing gay wo men lie E hu cha.
Meaning: No, please give us a pot of tea.

Waitor: 好的。请稍等,您要的马上就来。
Pinyin: hao de. qing shao deng, nin yao de ma shang jiu lai.
Spelling: how de. tsing shau deng, nin yaw de ma shung jiu lie.
Meaning: Ok.  Just a little while, your order will be ready soon.

This entry was posted in One tip of easy mandarin course each day. And share to everyone.. Bookmark the permalink.

2 Responses to Easy mandarin dialog each day, during your China travel <20>: **点菜** order dishes in a restaurant

  1. Marlie says:

    And I was just woenrding about that too!

  2. Lesa says:

    If you wrote an artlice about life we’d all reach enlightenment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *